TR EN AR FA
 
İnternet sitemizde yer alan yayınlar, düşünce yazıları niteliğinde olup yazarların ele aldıkları konu hakkındaki bireysel görüşlerini yansıtmaktadır; düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan bir Büro olarak her türlü fikre saygı ve dile getirilmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Sitemizdeki yazı ve makalelerde yer alan bilgileri spesifik bir hukuki uyuşmazlığa uygulamadan önce mutlaka bir Avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

KIYMETLİ MADEN DIŞ TİCARETİ VE BORSASI HAKKINDA GÜNCEL DÜZENLEMELER

Bu bilgilendirme notunda yakın zamanda kıymetli maden dış ticareti ve borsası hakkında mevzuatımızda yapılan güncel değişiklikler hakkında kısa bilgilendirme yapılacaktır.

A. 19/02/2021 TARİHLİ 31400 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN DEĞİŞİKLİKLER;

19/02/2021 tarihinde yürürlüğe giren 3557 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da değişiklik yapılmıştır. Buna göre artık en fazla 5 kg ağırlığındaki standart işlenmemiş altınların yolcu beraberinde yurda getirilmesine ilişkin açık yetki hükümden kaldırılmıştır. Kaldırılan bu hükmün yerine “Bakanlık, ihtiyaç duyulması halinde standart işlenmemiş madenlerin yurda getirilmesine ilişkin düzenlemeye yapmaya yetkilidir.” düzenlemesi getirilmiştir.

Ayrıca ilgili kararda önceden yalnızca standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinin Merkez Bankası ile (kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydı ile) Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılabildiği yer almaktaydı. Bu düzenleme aynen tutulmuş; ek olarak dahilde işleme rejimi kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithalatının serbest olduğu, dahilde işleme rejimi kapsamı haricinde gerçekleştirilen standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali standart işlenmemiş kıymetli madenler ile aynı kurala bağlanmıştır.

B. 21/02/2021 TARİHLİ 31402 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN DEĞİŞİKLİKLER;

21/02/2021 tarihinde tarihte Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğe göre; kıymetli madenler aracı kurumlarının kuruluş şartlarındaki ödenmiş sermaye limiti 8.000.000,00-TL’ye (yalnızca sekizmilyon Türk Lirası) yükseltilmiş ve hissedar ve kurucu detayları revize edilmiştir. Kıymetli madenler aracı kurumu kuruluş izni ve faaliyet izni hükümlerinde değişiklikler yapılmıştır. Defter, kayıt, belge düzeni, bilgi verme, gözetim ve denetim hükümleri yeniden düzenlenmiştir.

İşbu tarihte ayrıca “Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Bu Tebliğe göre ise; her yılın Haziran ayı sonuna kadar Tedarik Zinciri Uyum Raporunun ve Bağımsız Güvence Raporunun Bakanlığa ve Borsaya sunulması ile rafinerinin internet sitesinde yayımlanması zorunlu kılınmıştır. Bakanlık ve Borsanın, gerekli gördüğü hususların açıklanması için yetkili bağımsız denetim kuruluşu ve rafinerilere sorular yöneltebileceği ve denetim çalışma kağıtları ile diğer belgeleri talep edebileceği veya yerinde denetim yapabileceği düzenlenmiştir.

Borsa rafineri listesinde yer alan ve yönetmelik ile tebliğin yürürlük tarihi olan 21/02/2021 tarihi itibarıyla faaliyette bulunan rafineriler ileBakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 21/02/2021 tarihi itibarıyla faaliyette bulunan kıymetli madenler aracı kuruluşları durumlarını 01/07/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmek zorunda olduğu düzenlenmiştir. Sermaye yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen rafinerilere ve kıymetli madenler aracı kuruluşlarına, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre verilecektir. Belirtilen süreler içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen rafineriler Rafineri Listesinden çıkartılacak, kıymetli madenler aracı kuruluşların faaliyet izinleri başka bir uyarıya gerek olmaksızın iptal edilecektir.

C. SONUÇ

Kıymetli madenlerin Türkiye’ye ihracı son derece sıkı yasal düzenlemelere tabidir. Bu gibi sıkı regülasyona tabi sektörlerde mevzuat ile uyum son derece büyük önem arz etmektedir. Kıymetli maden piyasası hakkında Şubat ayında işbu bilgilendirme notunda yer alan ve almayan pek çok önemli düzenleme yapılmıştır. Yukarıda yer aldığı üzere, özellikle rafineriler ve kıymetli madenler aracı kuruluşları bakımından mevzuata uyum sağlamak için süre verilmiş ve geri sayım başlamıştır. Konu hakkında herhangi bir soru veya sorununuz olması halinde Büromuz ile iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

Saygılarımızla, 28/02/2021

ESİS Hukuk Bürosu

Yol Tarifi