TR EN AR FA
 
İnternet sitemizde yer alan yayınlar, düşünce yazıları niteliğinde olup yazarların ele aldıkları konu hakkındaki bireysel görüşlerini yansıtmaktadır; düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan bir Büro olarak her türlü fikre saygı ve dile getirilmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Sitemizdeki yazı ve makalelerde yer alan bilgileri spesifik bir hukuki uyuşmazlığa uygulamadan önce mutlaka bir Avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

7263 SAYILI TORBA KANUNUN TÜRK TİCARET KANUNU VE ELEKTRONİK İMZA KANUNUNA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİ NOTU

03/02/2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) ile yürürlükte bulunan muhtelif kanunlarımızda birtakım düzenlemeler yapılmış olup bunlardan Türk Ticaret Kanunu ve Elektronik İmza Kanunu’na dair öne çıkan hususlara ilişkin notlarımız aşağıda yer almaktadır.

- Torba Kanun’un 11. maddesi ile; 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının yükümlülüklerini düzenleyen 10. maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir. Bu ek fıkra ile elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının, nitelikli sertifika verdiği kişilerin kimlik bilgilerini Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı vasıtasıyla uzaktan güvenilir bir biçimde tespit etmesi halinde söz konusu nitelikli sertifikayı kişinin kimlik kartına uzaktan güvenilir bir biçimde yükleyebileceği düzenlenmiştir.

- Torba Kanun’un 14. maddesi ile; 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na “elektronik mühür” ile ilgili ek madde eklenmiştir. Bu kapsamda; elektronik mühür ‘’ başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve mühür sahibinin bilgilerini doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir.’’ şeklinde tanımlanmıştır. Madde hükmü uyarınca, elektronik mühür, resmî mühür dâhil her türlü fiziki mühür ile aynı hukuki niteliğe haiz olacak ve aynı hukuki sonucu doğuracaktır. Ayrıca elektronik mühür oluşturma verilerinin/araçlarının izinsiz kullanımı suç haline getirilmiş, bu suçun işlenmesi hapis ve adli para cezası yaptırımlarına bağlanmıştır. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının elektronik mühürle ilgili yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde 5070 sayılı Kanun’un 18. maddesinde belirtilen idari para cezalarının uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Ek fıkra ile birlikte; elektronik mühür ve elektronik mühür sahibi kavramlarının tanımı yapılmış, elektronik mührün işlevi ve hukuki niteliği hükme bağlanmıştır.

- Torba Kanun’un 15. maddesi ile; 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na ek madde eklenerek, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının kanunlarda yer alan elektronik imza ile ilgili hak, yetki ve yükümlülükleri, internet sitesi kimlik doğrulama sertifikası ve benzer altyapıyı kullanan diğer elektronik sertifikalar hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir. Ayrıca bu yükümlülüklere aykırı hareket eden elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları hakkında 18. maddede belirtilen idari para cezalarının uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

- Torba Kanun’un 22. maddesi ile;6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Tescil” başlıklı 40. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzalarının, kamu kurum ve kuruluşlarınca tutulan veri tabanlarında bulunması halinde, tescil talebi doğrultusunda ilgili veri tabanından temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki ticaret sicili dosyasına aktarılıp kaydedileceği düzenlenmiştir. Böylelikle, imza beyanının ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilmesi zorunluğu kaldırılmış ve ticari işletme ile ticaret şirketlerinin kuruluşu ve yetkili değişikliği tescil işlemlerinin daha az belge ve maliyetle yerine getirilmesi amaçlanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında imza kaydının bulunmaması halinde, imzaya yetkili kişilerin imza beyanlarının ticaret sicili müdürlüğüne verilmesinin usul ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirleneceği düzenlenmiştir.

- Torba Kanun’un 23. maddesi ile; Türk Ticaret Kanunu’nun “Tescil ve ilan” başlıklı 373. maddesine eklenen fıkra ile; kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtlarının esas alınacağı ve şirketten bu kayıtlara ilişkin ticaret sicil müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan dışında hiçbir belge istenemeyeceği düzenlenmiştir.

Görüldüğü üzere; Kanun ile gerek Türk Ticaret Kanunu, gerekse de Elektronik İmza Kanunu’nda yapılan değişiklikler sonucunda resmi işlemlerin ilerleyişinde ve kimlik tespitinde teknolojiye ayak uydurmaya ve pratikte uygulamayı kolaylaştırmaya yönelik önemli adımlar atılmıştır. Konu hakkında başkaca soru veya sorununuz olması halinde bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

Saygılarımızla, 06/02/2021

ESİS Hukuk Bürosu

Yol Tarifi