TR EN AR FA
 
İnternet sitemizde yer alan yayınlar, düşünce yazıları niteliğinde olup yazarların ele aldıkları konu hakkındaki bireysel görüşlerini yansıtmaktadır; düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan bir Büro olarak her türlü fikre saygı ve dile getirilmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Sitemizdeki yazı ve makalelerde yer alan bilgileri spesifik bir hukuki uyuşmazlığa uygulamadan önce mutlaka bir Avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

509 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 9 ŞUBAT 2021 TARİHLİ 526 SIRA NO’LU TEBLİĞ

İşbu bilgilendirme notunda, 9 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (sıra no:526)’da yer alan ve dikkat çeken değişikliklerin kısa bir özetine yer verilmiştir. Konu ve değişiklikler son derece kapsamlı olduğu için bilgi notunda yer almayan konular hakkında bir uzmana danışmanız tavsiye edilmektedir.

509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

§e-Fatura uygulamasına ilişkin değişiklikler: Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, ecza depoları vb.) e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğuna dahil edilmiştir.

§Yeni e-Adisyon uygulaması: Yeni değişiklik tebliği ile birlikte, masada servis yapılan ve gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri (lokanta, kafeterya, pastane vb.) tarafından kullanılma zorunluluğu bulunan ve kağıt olarak düzenlenmekte olan “adisyon”un elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin olarak yeni bir düzenleme getirilmiştir. e-Adisyon uygulamasına geçiş zorunluluğu olan işletmeler, Başkanlık tarafından en az 3 ay geçiş süresi vermek suretiyle ebelge.gib.gov.tr adresinde duyurulacaktır. Zorunluluk kapsamında olmayan mükellefler de isterlerse bu sistemden e-Adisyon uygulamasına geçiş yapabileceklerdir. Zorunluluk kapsamında olup da e-Adisyon uygulamasına geçiş yapmayan mükellefler ise özel usulsüzlük cezasına çarptırılacaklardır.

§e-İrsaliye uygulamasına ilişkin değişiklikler:Değişiklik uyarınca 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin, müteakip hesap döneminin yedinci ayın başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri zorunlu olacaktır. Bununla birlikte 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans alan mükellefler ile Hal Kayıt Sistemine bildirim yapma yükümlülüğü bulunan ve sebze ve meyve ticareti yapan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu mükellefler için e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, kayıt oldukları ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlar.

§e-Belgelere ilişkin genel değişiklikler: Noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla veya KEP sistemi ilee-Belgelere ilişkin olarak yapılan ihbar veya ihtarların (örn. e-Faturaya itiraz edildiğine dair ihtarnameler) ile e-Belgelerin iptali işlemlerinin 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren mükellefler tarafından elektronik ortamda bildirilmesi zorunlu olacaktır. Bu hususlar hakkındaki usul, esas ve süreler ebelge.gib.gov.tr adresinde bir kılavuz halinde yayınlanacaktır.

§Başkanlığın re’sen tanımlama yetkisi: Değişiklik tebliği ile eklenen bir hüküm uyarınca e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu olan mükelleflerin yükümlülük başlangıç tarihe kadar uygulamaya dâhil olmamaları durumunda Başkanlık, ilgili mükelleflerin Portal hesaplarını re’sen tanımlayacaktır.

* **

Yukarıda bahsedilen ve vergisel yükümlülükleriniz açısından son derece önem arz eden hususlar hakkında soru veya sorununuz olması halinde Büromuz ile iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

Saygılarımızla, 12/02/2021

ESİS HUKUK BÜROSU

Yol Tarifi