TR EN AR FA
 
İnternet sitemizde yer alan yayınlar, düşünce yazıları niteliğinde olup yazarların ele aldıkları konu hakkındaki bireysel görüşlerini yansıtmaktadır; düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan bir Büro olarak her türlü fikre saygı ve dile getirilmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Sitemizdeki yazı ve makalelerde yer alan bilgileri spesifik bir hukuki uyuşmazlığa uygulamadan önce mutlaka bir Avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

“26664 SAYILI SEYAHAT ACENTALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” HAKKINDA BİLGİLENDİRME NOTU

14/01/2021 tarih ve 31364 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmelikte (“Yönetmelik”) birtakım değişiklikler yapılmış ve söz konusu değişiklikler yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İşbu inceleme konusu yönetmeliğin temeli; seyahat acentelerinin ve şubelerinin kuruluş ve çalışma esaslarını, hizmetlerinin kapsamını ve niteliklerini, seyahat acentesi sahibinin, personelinin ve işyerinin niteliklerini, teminatlarını, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanan tanıtım amaçlı yazılı veya görsel materyali, turist taşıma araçlarının, transfer elemanlarının ve transfer araçlarının niteliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Genel itibari ile seyahat acenteliği faaliyetleri, Kanuna göre kurulmuş seyahat acentelerince yerine getirilmektedir. Tüketiciye yönelik olarak bir bedel karşılığında seyahat acenteliğine münhasır faaliyet olarak tanımlanan hizmetlerin seyahat acentesi olmayan kişi ve kuruluşlar tarafından yapılması yasaktır. Yönetmelikte seyahat acentelerinin hizmetleri, hizmet sayılmayan hususlar ve seyahat acentesi grupları gibi hususlar ilgili maddelerde ayrıntısıyla düzenlenmiş olmakla birlikte Değişiklik Yönetmeliği ile yapılan değişiklikler ise aşağıda sayılmıştır;

1. Yönetmeliğin 4. maddesine “Online Satış Kanalı” başlıklı (n) bendi eklenerek online satış kanalı,Seyahat acentalarının tüketiciler ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin online platformlar, mobil uygulamalar ve diğer elektronik iletişim araçları kullanarak hizmetlerinin pazarlama ve satışını gerçekleştirdiği alanları” olarak tanımlanmıştır. Bu yenilik ile seyahat acentelerinin mesafeli satış sözleşmeleri ile faaliyetlerini icra etmelerine olanak tanınmış bulunmaktadır. Ancak özellikle Covid-19 pandemi döneminde bu e-ticaret imkanından faydalanmak isteyen seyahat acentelerinin nitelikli hukuki danışmanlık alması büyük önem arz etmektedir. Zira “online satış kanalı” yöntemi ile faaliyetlerini icra edecek seyahat acentelerinin sadece Yönetmeliğe konuya ilgili olarak eklenen ve aşağıda ele alınan hükümlere değil, ayrıca bu faaliyeti yakından ilgilendiren Kişisel Verilerin Korunması hukuku, İleti Yönetim Sistemi hükümleri ve Mesafeli Satış Hükümlerine de uyum sağlamak zorundadır.

2. Yönetmeliğin “Yeni Seyahat Acentası Kuruluşu Başvuru Belgeleri” başlıklı 9. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde yapılan düzenleme ile, “anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin” ibaresi “anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, limited şirketlerde şirket müdürleri ile şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin olarak değiştirilerek, yeni seyahat acentesi kuruluş başvuru belgelerinde limited şirketlerin şirket müdürleri ile şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin de T.C. Kimlik Numarası ve adli sicil beyanlarının da bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

3. Yönetmeliğin “Üye Kayıt Ücreti” başlıklı 11. maddesine eklenen 2. fıkra ile TÜRSAM üyeliğinin Bakanlık tarafından işletme belgesinin düzenlenmesi ile kesinleşeceği ve aidatın belirlenmesinde belgenin verildiği yılın esas alınacağı düzenlenmiştir.

4. Yönetmeliğin “Seyahat Acentası İşyerinin Nitelikleri” başlıklı 17. maddesinin 1. fıkrasına (e) bendi eklenerek, kayıtlarda tek bağımsız bölüm olarak geçen bina veya katlarda, birden fazla seyahat acentesinin bulunması halinde her seyahat acentesinin; bağımsız faaliyetleri için belirgin şekilde ayrılmış, yeterli büyüklükte kendisine ait bir alanının olması zorunluluğu getirilmiştir.

5. Yönetmeliğin “Seyahat Acentası İşyerinin Nitelikleri” başlıklı 17. maddesine aşağıda yazılı fıkralar eklenmiştir;

·Seyahat acentesi, Bakanlık tarafından işletme belgesi düzenlenmiş ve yönetmelikte aranan niteliklere sahip bir seyahat acentesi işyerine bağlı olmak üzere; kendisinin veya diğer seyahat acentelerinin münhasır faaliyet kapsamındaki hizmetlerinin tanıtımı, pazarlanması ve satışını online satış kanalları vasıtası ile gerçekleştirebilir. Aynı online satış kanalında birden fazla seyahat acentesine ait hizmetin tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması halinde hangi hizmetin hangi seyahat acentesine ait olduğu açıkça belirtilir. Bu düzenlemenin son cümlesinde Yönetmeliğin geçici 4. maddesine eklenen ibareye göre Resmi Gazete’nin yayım tarihi olan 14/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

·Seyahat acentesi, online platformlar, mobil uygulamalar ve diğer elektronik iletişim araçları kullanarak yapacağı pazarlama ve satış faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kullanacağı online satış kanalları üzerinden gerçekleştirmek zorundadır. Bu amaçla kullanılan online satış kanalları üzerinden seyahat acentesi hizmetleri dışında başka faaliyet yürütülemez. Seyahat acenteleri pazarlama ve satış faaliyetlerinde tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlıkça düzenlenen işletme belgesinde yer alan belge numarası ile seyahat acentesi unvanını online satış kanallarının ilk açılış sayfasında, diğer sayfalarda ise sayfa sonlarında kullanmak zorundadır. Yönetmeliğin geçici 4. maddesine göre bu yükümlülüğün Resmi Gazete’nin yayım tarihi olan 14/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

·Seyahat acentesi ürünleri dışında, mal ve hizmet pazarlaması veya satışı yapılan elektronik ticaret alanlarında seyahat acentelerinin ürün ve faaliyetleri satışa sunulamaz, satışa yönlendirmek amacıyla seyahat acentesi ürünlerine yer verilemez. Ancak, seyahat acenteleri bu alanlara reklam ve ilan verebilir, kullanıcılar bu alanlar üzerinden seyahat acentesinin online satış kanallarına bağlanabilir. Yönetmeliğin geçici 4. maddesine göre bu yükümlülüğün Resmi Gazete’nin yayım tarihi olan 14/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

·Seyahat acentesi pazarlama ve satış faaliyetlerini gerçekleştirdiği online satış kanallarını Bakanlığa ve TÜRSAB’a bildirmek zorundadır. Yönetmeliğin geçici 4. maddesine göre bu yükümlülüğün Resmi Gazete’nin yayım tarihi olan 14/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

6.Yönetmeliğin “Belgelendirme ve Belgenin Geri Alınması” başlıklı 20. maddesine Değişiklik Yönetmeliği ile üçüncü fıkrada yer alan “Bakanlığa” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya TÜRSAB’a” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (b) bendi “İşletme belgesinin geri alınmasına ilişkin organ kararı,” şeklinde değiştirilerek; seyahat acentesinin işletme belgesinin geri alınması talebinde başvuru dilekçesi, işletme belgesinin geri alınmasına ilişkin organ kararı ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri gerekli belgeler olarak sayılmıştır. Sözü geçen (b) bendinin önceki hali, anonim şirket bazlı düzenlenmiş olup bent değişikliği ile düzenleme anonim ve limited şirketi kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu düzenleme bilgi notumuzun 2. maddesinde bahsedilen düzenleme ile paralel bir düzenlemedir.

7. Yönetmeliğin beşinci bölümünün başlığı “Acenta Unvanı, Ticaret Unvanı, Adres, Grup, Nev’i, Ortaklık veya Yönetim Kurulu Değişikliği, Şirket Birleşmesi ve Şirket Bölünmesi” olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik doğrultusunda Yönetmeliğin “Değişiklik Başvurusu” başlıklı 21.maddesinde yapılan düzenlemeler ile, TÜRSAB’ın değişiklik başvurusunun denetleme ve değerlendirmesi olumlu ise acente unvanı, ticaret unvanı, nev’i değişikliği, şirket birleşmesi veya şirket bölünmesi sonrasında ticaret unvanı değişikliği durumunda, acente unvanına ilişkin taahhütname; ticaret unvanı, nev’i, ortaklık veya yönetim kurulu değişikliği, şirket birleşmesinde veya şirket bölünmesinde; tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirkülerinin ilgili diğer belgeler ile Bakanlığa gönderileceği düzenlenmiştir.

9. YönetmeliğinAdres Değişikliği” başlıklı 24. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi “Acentanın eski ve yeni adresinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı” şeklinde iken, “Acenta adresinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı” şeklinde değiştirilmiştir.

10. Yönetmeliğin 28. maddesinin başlığı “Şirket birleşmesi ve şirket bölünmesi” olarak değiştirilerek, şirket birleşmesi veya bölünmesi halinde TÜRSAB’a başvuru için gerekli belgeler sayılmıştır. Bu değişiklikte ilgili yerlere eklenen ibare “şirket bölünmesi” olup bilgi notumuzun 7 ve 8. maddelerinde yer alan değişikliklerle paraleldir.

11. Yönetmeliğin 44. maddesinin başlığı “Zorunlu sigorta ve sözleşmeler” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye “ Seyahat acentası, müşteriye verilmek üzere düzenleyeceği paket tur veya tura ilişkin sözleşmelerde Bakanlıkça düzenlenen işletme belgesinde yazılı olan; belge numarasını, seyahat acentası ve ticaret unvanı ile adresini belirtmekle yükümlüdür. Satışı gerçekleştirilen ürünün başka bir seyahat acentasına ait olması halinde, ürün sahibi seyahat acentasının sözleşmelerde açıkça belirtilmesi zorunludur.” fıkrası eklenmiştir. Yönetmeliğin geçici 4. maddesine göre maddeye eklenen bu yükümlülüğün Resmi Gazete’nin yayım tarihi olan 14/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

12.Yönetmeliğin 55. maddesine “Birinci fıkradaki denetim, seyahat acentalarının pazarlama ve satış yaptığı online satış kanalları için de uygulanır.” fıkrası eklenerek Değişiklik Yönetmeliği ile seyahat acentesinin işyeri niteliklerinin korunup korunmadığı faaliyetlerinin ilgili mevzuat ile meslek ilkelerine uygun olup olmadığı hususunda Bakanlık ve TÜRSAB yetkililerince yapılabilecek faaliyet denetimin kapsamına online satış kanalları da dahil edilmiştir.

Yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız üzere, yapılan değişiklikler ile yönetmelik kapsamına limited şirketler ile şirket bölünmesi hali de dahil edilerek, şirketler hukuku anlamında önemli değişiklikler yapılmıştır. Aynı zamanda, seyahat acenteleri bakımından Mesafeli Satış, Kişisel Verilerin Korunması ve İYS hükümlerini de ilgilendirmekte olan önemli değişiklikler hayata geçirilmiştir. Online platformlar ve online satış kanalı kullanacak seyahat acentelerinin uyum süreçlerini Yönetmelik yayımlanma tarihinden itibaren 3 ay içerisinden tamamlayarak Yönetmelik hükümlerine aykırı fiil ve faaliyetlere son vermeleri son derece önemlidir. Seyahat acentelerinin Yönetmelikte yapılan değişikliklere uyması için 14/04/2021 tarihine kadar süre tanınmış olmakla beraber, bu süre itibariyle gerekli uyum sürecinin tamamlanmaması halinde seyahat acentelerinin muhtelif yaptırımlarla karşılaşması mümkündür. Dikkat çekici olan tüm bu hususlar hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için Büromuz ile iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

Saygılarımızla, 23/01/2021

ESİS Hukuk Bürosu

Yol Tarifi